Social Media  

   

Belangrijke informatie voor ouders / begeleiders / leiders en jeugd.

 

Samenstelling Jeugdcommissie

 

Guydo Mulder (C t/m A)

Steenheuvelsestraat 47
6578 BB Leuth
telefoon 0246632727

 

Sponsoring materiaal en kleding:

Theo Reijnen
Steenheuvelsestraat 51
6578 AB Leuth
telefoon : 024-6633245
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Roy Driessen
Daamenstraat 2
6578 JM Leuth
Telefoon 024-3244197
 
 
 
 

De voorzitter is als afgevaardigde van de Jeugd commissie aanwezig bij de vergaderingen van het hoofdbestuur van V.V.L.K.. De jeugd commissie komt om de 6 weken bij elkaar om de algehele gang van zaken binnen de jeugdafdeling te bespreken. Hier kan men dan altijd terecht om bepaalde zaken te bespreken als dit nodig is. Natuurlijk kan men altijd ook op een eerder tijdstip bij iemand van de Jeugd commissie terecht als er bepaalde zaken of problemen zijn die direct aandacht behoeven.

Daarnaast is er driemaal per jaar een bijeenkomst met alle jeugdleiders, trainers en activiteiten commissie om het verloop van het seizoen te evalueren en om bepaalde aandachtspunten door te nemen.

Activiteitencommissie en activiteiten

Voor het organiseren van activiteiten buiten het voetbalgebeuren en voor het houden van financiële acties om deze activiteiten te bekostigen is er een aparte activiteitencommissie.

De Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)bestaat uit:

 

Gerben van Eck, Jolanda v.d. Hoeff, Roy Driessen, Pim Vink, Mandy Niewenhuysen, Kevin v.d. Hoeff en Niels van Eck. Speciaal voor de organisatie van de vrije markt wordt deze commissie aangevuld met Sjarel Hubbers 

De volgende activiteiten/financiële acties worden georganiseerd :

Activiteiten:

 • Sinterklaasavond F pupillen en meetrainers

 • activiteiten tijdens de winterstop (b.v. zwemmen/film/zaalvoetbal)

 • Organisatie Pupil van de week.

 • jeugdkamp pupillen als afsluiting van het seizoen

Financiële acties:

 • afleggen Sinterklaasbezoeken en organisatie van intocht(en)

 • kerstbingo

 • vrije markt

Voor het organiseren van de activiteiten komt de activiteiten commissie veelvuldig bij elkaar, met name vlak voordat deze worden gehouden. Via de jeugdleiders wordt geïnformeerd of bij de teams behoefte is aan bepaalde activiteiten tijdens de winterstop of bij de afsluiting van het seizoen. Indien dit mogelijk is worden deze georganiseerd.

Verder wordt er met verschillende teams eenmaal per seizoen een bezoek gebracht aan een wedstrijd in het betaalde voetbal. Dit op uitnodiging van N.E.C die bij thuiswedstrijden amateurclubs uitnodigt of via de K.N.V.B waar soms kaartjes voor een bepaalde wedstrijd kunnen worden besteld.

 

Voor de jongste pupillen wordt er gedurende het seizoen bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal twee pupillen van de week gekozen. De jeugdleiders krijgen hiervoor ruim van te voren bericht en instructie.

Informatie meetrainers

Vanaf 5 jaar kan men meetrainen zonder nog wedstrijden te gaan spelen. Zodra men 6 jaar is mag men in de F pupillen mee gaan voetballen mits hiervoor dan wel plaats is. Mogelijk wordt na de winterstop, als er dan voldoende meetrainers zijn die wedstrijden willen gaan spelen, gestart met een F 3 pupillen. Deze F 3 pupillen gaan dan in een normale competitie spelen of in een spelvorm van 4 tegen 4 (mini F). In eerste instantie wordt er samen met de F 2 pupillen getraind. Als de totale groep te groot wordt dan gaat men apart trainen.

Om te kunnen kijken of de meetrainers het inderdaad leuk vinden om te gaan voetballen mag men de 1e maand (4 x ) “gratis” meetrainen. Hierna is men een contributie van € 10,95 per kwartaal verschuldigd die gelijk is aan de contributie voor een stil lid. Zodra zij echt in competitieverband gaan spelen dient de gebruikelijke contributie van € 19,95 per kwartaal te worden betaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met contactpersoon Pim Vink.

Normen en waarden 

Voor het nieuwe seizoen zijn er door de jeugd commissie een aantal punten opgesteld waar wij ons als vereniging aan willen houden. Deze normen en waarden zullen dit seizoen op diverse plaatsen worden gepubliceerd en gelden voor iedereen die bij de jeugd van VVLK betrokken is:

Sporters

 • Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is

 • Houd je aan de regels en Geef fouten toe

 • Accepteer beslissingen van de scheidsrechter/grensrechters zonder commentaar.

 • Blijf beleefd en vriendelijk

 • Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier

 • Zowel winnen als verliezen hoort bij sport

 • Complimenteer Fair Play – Schelden en beledigen wordt niet getolereerd.

 • Respecteer het werk van de mensen die het sporten voor jou mogelijk maken

Trainers en begeleiders

 • Benader kinderen positief en laat ze in hun waarde

 • Zorg ervoor dat iedere sporter tot z’n recht komt

 • Ontwikkel respect voor alle betrokkenen

 • Leer sporters zich te houden aan de regels

 • Wees redelijk in uw eisen

 • Geef complimenten wanneer dit verdiend is

 • Kinderen sporten voor hun eigen plezier en willen iets leren

 • Voldoe aan de veiligheidseisen

 • Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Scheidsrechters

 • Zorg voor gedrag dat zowel binnen als buiten het veld sportief is

 • Pas de regels aan op het niveau van de sporters

 • Zorg ervoor dat het plezier in de sport niet verloren gaat

 • Geef daar waar het verdiend is een compliment

 • Spreek sporters aan op onsportief gedrag . Schelden en beledigen wordt niet getolereerd

 • Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Publiek

 • Geef het goede voorbeeld, zorg voor sportief gedrag

 • Toon respect voor tegenstanders en scheidsrechters

 • Accepteer beslissingen van de scheidsrechter/grensrechters zonder commentaar

 • Stimuleer "Fair Play"

 • Applaudisseer bij goed spel van beide teams

 • Benader kinderen positief en laat ze in hun waarde

 • Sporters nemen deel voor hun eigen plezier, niet voor het uwe

 • Vermijd grove taal en beledigingen. Schelden en beledigen wordt niet getolereerd

Ouders

 • Ondersteun "Fair Play" en Geef zelf het goede voorbeeld

 • Benader kinderen positief en laat ze in hun waarde

 • Forceer uw kind nooit om deel te nemen aan sport

 • Kinderen sporten voor hun eigen plezier

 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen

 • Eerlijk spelen is net zo belangrijk als winnen

 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers. Zij maken het sporten van uw kind mogelijk

Bestuurders

 • Zorg voor een sportieve gedragscode

 • Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname voor alle jongeren

 • Betrek sporters in planning, leiding en de evaluatie

 • Zorg voor verantwoordelijkheidsgevoel bij alle betrokkenen

 • Voldoe aan de veiligheidseisen en Zorg voor goed toezicht

 • Sportprogramma’s zijn niet primair voor toeschouwers

 • Bied korte cursussen aan met betrekking tot "Fair Play"

 

Verdere informatie aan de ouders

Zoals in het voorwoord reeds is aangegeven is het onmogelijk om een goede organisatie van onze jeugdafdeling neer te zetten zonder de medewerking van jeugdleiders/trainers en andere vrijwilligers.Zij benutten een groot gedeelte van hun vrije tijd als hobby voor hetbegeleiden van onze jeugd bij de uitoefening van de zo populaire voetbalsport. Het is hierbij een prettig gegeven als de ouders de nodige belangstelling en betrokkenheid tonen door regelmatig wedstrijden te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van de sportieve prestaties van hun kinderen. Wij hopen dan ook veel ouders op de velden te zien.

Wat te doen bij bepaalde problemen of onvrede ?

Binnen de jeugdafdeling van V.V.L.K. wordt gewerkt met een groot aantal vrijwilligers zoals jeugd commissie, activiteiten commissie, leiders/trainers. Tijdens het seizoen kunnen zich natuurlijk altijd problemen voordoen, op wat voor terrein dan ook. Wij hopen dat als dit geval het geval is men deze problemen bespreekbaar maakt. Dit kan, afhankelijk van de aard van het probleem, zijn bij de leider, trainer en natuurlijk bij de jeugd commissie.
Misschien kan het probleem niet naar ieders tevredenheid worden opgelost maar er kan op zijn minst over gesproken worden. Blijf er niet mee lopen of breng ze niet naar buiten op plaatsen waar ze niet opgelost kunnen worden. Het voorkomt meestal een hoop misverstanden of frustraties. Zoals eerder in het boekje is aangegeven komt de jeugdcommissie elke 2e dinsdag van de maand in het clubhuis bij elkaar. Hier kan men dan ook altijd terecht om bepaalde problemen aan te kaarten.

Informatie/ouderavond

Vorig seizoen hebben wij geen informatie/ouderavond gehouden. Hiervoor bleek na inventarisatie onvoldoende belangstelling. Dit jaar zullen we weer proberen een ouderavond te organiseren. Dit met het doel om de ouders meer betrokken en bekend te maken met onze vereniging en de ouders ervan bewust te maken waar wij als vereniging gedurende een voetbalseizoen mee te maken krijgen.

Contributie

De contributie voor het seizoen 2013–2014 bedraagt per 1 oktober 2013 per kwartaal:

Senior lid € 36,75

t/m jaar waarin ze18 jaar worden € 30,70

t/m jaar waarin ze16 jaar worden € 24,85

t/m jaar waarin ze13 jaar worden € 21,35

Stille leden € 11,65

Bedragen zijn dus inclusief wasgeld en kledingbijdrage (zie bladzijde 19). De meetrainers betalen na 1 maand “gratis” trainen een contributie van € 11,65 per kwartaal die gelijk is aan de contributie voor een stil lid. Zodra de meetrainers in competitieverband gaan spelen gaan zij ook het bovengenoemde bedrag van € 21,35 per kwartaal betalen. Op 1 oktober wordt aan de hand van de leeftijd de contributie vastgesteld waarbij 1 augustus van het betreffende jaar de peildatum is voor de leeftijd.

De contributie wordt per machtiging per kwartaal en vooraf aan de vereniging voldaan. Leden die nog geen machtiging hebben kunnen deze afhalen bij de penningmeester. Leden die om wat voor een reden dan ook geen machtiging wensen af te geven dienen de penningmeester hiervan op de hoogte te stellen en de contributie maandelijks over te maken t.n.v. Voetbalvereniging VVLK te Leuth o.v.v. contributie plus naam lid. Nieuwe leden ontvangen bij hun inschrijvingsformulier automatisch een machtiging. Deze informatie is ook terug te vinden op www.vvlk.nl

Beëindiging lidmaatschap en ledenmutaties

Leden die tijdens het seizoen het lidmaatschap opzeggen betalen t/m het einde van het voetbalseizoen (dit loopt van 1 juli tot en met 30 juni) de contributie. Opzegging kan alleen aan het einde van het voetbalseizoen en voor 1 juni , behoudens bijzondere omstandigheden zoals bijv. overlijden en verhuizing.

Als men het lidmaatschap wil opzeggen dan dient dit schriftelijk te gebeuren bij de secretaris :

 

Henry Hoogenbosch

Margrietstr 1

6578 AW Leuth

telefoon : 024-6632127

e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdkleding

De vereniging zorgt een compleet tenue (shirt, broek en sokken).

De leiders zijn per team verantwoordelijk voor het wassen van de tenues uitgezonderd de sokken. De wedstrijdsokken (met logo) dienen alleen gebruikt te worden tijdens wedstrijden en mogen niet bij trainingen of buiten de trainingen gebruikt worden.

Verder blijven de sokken bij de spelers. Als deze te klein zijn of versleten dan kunnen ze worden ingewisseld bij Antoine Stunnenberg Indien de sokken kwijt zijn of verloren dan dient daarvoor een bijdrage van € 10,- te worden betaald.

Tijdens een algemene ledenvergadering is besloten dat het innen van de eigen bijdrage van het wasgeld komt te vervallen.Vanaf het seizoen 2004-2005 is de eigen bijdrage van het wasgeld in de contributie opgenomen. Sindsdien is in de contributie ook een kledingbijdrage opgenomen voor de vervanging van het tenue.

Op het einde van het seizoen dienen de leiders het complete tenue en andere ter beschikking gestelde materialen zoals waterzakken, sleutels e.d. weer in te leveren.

Ongevallen verzekering

VVLK heeft voor haar leden een ongevallen verzekering afgesloten. De leden zijn zo verzekerd voor ongevallen tijdens het verblijf ophet sportpark de Duffelt aan de Pastoor van Tielstraat 10 te Leuth.

Instructies jeugdspelers:

Wedstrijden:

 • Bij thuiswedstrijden dienen de spelers een half uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn.

 • Bij uitwedstrijden wordt er vertrokken vanaf V.V.L.K. terrein op het daarvoor aangegeven tijdstip.

 • De aanvang- en vertrektijden worden kenbaar gemaakt aan de hand van het programma bij de SPAR, in het clubhuis en in de mededelingen kast op het parkeerterrein van V.V.L.K.

 • Het wordt ten zeerste afgeraden om veel eerder aanwezig te zijn dan is aangegeven, daar er op dat moment geen toezicht is.

 • Zij dienen zich correct te gedragen t.o.v. leider, medespelers, scheidsrechter, tegenstander, trainer enz.

 

Vervoer bij uitwedstrijden:

 • Bij uitwedstrijden wordt door de leiders het vervoer geregeld.
 • Niet alle leiders hebben de beschikking over een auto. Er zal dan ook een beroep op de ouders gedaan worden, om bij de uitwedstrijden spelers te vervoeren. Hiertoe kan door de leider een roulatieschema worden opgesteld.
 • Wij hopen dat u, als ouders, hier begrip voor heeft en dat u de leiders niet teleurstelt wanneer ze een beroep op u doen.

Kleding:

 • De wedstrijdkleding uitgezonderd sokken worden centraal gewassen. VVLK sokken mogen alleen tijdens de wedstrijden gedragen worden. Dus niet tijdens het trainen of privé.

 • Tijdens wedstrijden is het dragen van horloge, halskettingen, oorbellen en ringen verboden, dit om lichamelijk letsel te voorkomen.

 • Het dient aanbeveling om na de wedstrijd en training te douchen en daarna andere kledingstukken te dragen dan tijdens de wedstrijd. Het is verstandig om tijdens het douchen badslippers te dragen.

 • Zorg voor goede andere warme kleding na de training.

 Afmeldingen:

 • Bij verhindering voor de training dient men zich af te melden bij de trainer.

 • Bij verhindering voor een wedstrijd doet hij of zij hiervan melding aan een van de leiders uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd 18.00 uur.

 • Bij afwezigheid zonder kennisgeving zal de leider zich op de hoogte stellen omtrent deze afwezigheid en zal naar bevinding van zaken handelen, eventueel in overleg met het bestuur.

 • Verhindering is in principe alleen acceptabel wegens ziekte, studie of familieomstandigheden.

 Afgelastingen:

 • Als de wedstrijd door weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, kan dit bekend worden gemaakt tot 1 uur voor de wedstrijd. Tot die tijd moet men er van uitgaan: geen bericht – dus spelen!

 • Afgelastingen door de KNVB worden bekend gemaakt via teletekst op pagina 603.

 • Afgelastingen door de VVLK consul worden bekend gemaakt op de programma`s die men op de bekende plaatsen kan raadplegen.

 • Ook kan men op de kabelkrant van WFM afgelastingen raadplegen via pagina 622 .

 • Afgelastingen worden ook bekend gemaakt via e mail. Wilt u hiervan op de hoogte worden gehouden geeft u adres dan door aan de jeugdwedstrijd secretaris.

 Instructies leiders:

Wedstrijden:

 • Bij uitwedstrijden dient men op het aangegeven tijdstip van vertrek aanwezig te zijn.

 • Zij dienen bij thuiswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

 • De leider zorgt voor een nette ontvangst van de tegenpartij (kopje koffie leiders).

 • Volgens de richtlijnen van de KNVB is het niet toegestaan om te roken binnen de lijnen en tijdens de verdere begeleiding.

 • Leider zorgt dat hij herkenbaar is door gebruik te maken van de aan hem ter beschikking gestelde winter/zomer jassen.

 • De leider zorgt voor een scheidsrechter.

 • De leider zorgt voor het invullen van de wedstrijdformulieren.En zorgt dat die bij de jeugd wedstrijdsecretaris terechtkomen. (de formulieren bevinden zich in de showbak in de bestuurskamer)

 • De leider dient na de wedstrijd de goals op het trainingsveld terug te zetten (attentie voor de zandzakken / betontegels/ankers op de doeltjes !!!).

 • Er voor zorg te dragen dat de kleedkamers schoon gemaakt worden, zodat het volgend team in een opgeruimde kleedruimte komt.

 • Zij stimuleren een correct en sportief gedrag van spelers t.o.v. hun tegenstanders, scheidsrechter en medespelers.

 • Schelden en beledigingen aan andere spelers of leiders is niet toegestaan en is reden voor schorsing.

Vervoer bij uitwedstrijden:

 • De leiders van de teams zorgen voor de organisatie van het vervoer bij uitwedstrijden. Hierbij is ondersteuning van ouders nodig. Er zijn vervoersbriefjes beschikbaar waarmee men ouders kan verzoeken om bij een bepaalde wedstrijd te rijden.

 Afmeldingen en afgelastingen:

 • Bij eventuele verhindering van de leider dient hij zelf voor vervanging te zorgen. Dit geldt zowel voor trainingen als wedstrijden.

 • Bij afgelastingen wordt de leider op de hoogte gesteld door de jeugdwedstrijdsecretaris.

 Kleding:

 • De leiders hebben de verantwoording over de tenues, zij regelen wie de tenues wast en zorgen dat ze bij elke wedstrijd aanwezig zijn.

 Algemeen:

 • Zij waken erover dat de sportaccommodatie niet opzettelijk wordt vernield of verontreinigd.

 • Zij bezoeken de jeugdleidervergaderingen en melden zich bij verhindering af.

 • Zij zijn attent op problemen die ontstaan in het team en kaarten deze tijdig aan bij de jeugdcommissie.

  Zonder respect geen voetbal.

   

Total Club Voetbalactie  

<

TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club
meer inkomsten

 
   
© Gesa Consultancy